Още проекти

YOUTHACT: Общностни действия за предотвратяване на трафик на български младежи в риск Консорциум от партньори, включващ Център за либерални стратегии, фондация ЖАР и РискМонитор, стартир...
Демократичните принципи и настоящите практики в провеждане на избори: Декларацията от Бамако в контекста на България Проектът адресира чувствителен за България проблем: въпреки членството в евроатлантическите структур...
Нови политики в отговор на организираната престъпност: Народното събрание като про-активен център за политики. (2010-2012) Целта на проекта е да допринесе за по-ефективно, прозрачно и отговорно провеждане на по...

NORMCORM - Превантивен модел за борба срещу корумцията

01.01.2015
                                                                                   

 

Консорциумът от партньори, включващ Фондация РискМонитор, Асоциация за развитие на София и MEPCO (Чехия), изпълнява проект „Превантивен модел за борба с корупцията на общинско ниво”, съфинансиран от ГД Вътрешни работи, програма „Превенция и борба с организираната престъпност” на Европейската комисия. Проектът е с продължителност две години, с начало май 2013 г.

Основната цел на проекта е да анализира сегашното състояние на антикорупционните практики и документи на общинско ниво – в Столична община и районните администрации – и на тази база да създаде антикорупционна стратегия за общината, модел на годишен мониторингов доклад за борба с корупцията в общинските структури и в работата на общинската администрация с гражданите и бизнеса, както и да допринесе за повишаване на знанията и капацитета на общинските служители в противодействието на корупционни модели на действие на всяко ниво.

Проектът се фокусира върху насърчаването на нерепресивни мерки в превенцията и борбата с корупцията в общинската администрация. За целта ще бъде изработен и етичен кодекс, както и индикатори за оценка на работата на общинските звена и служителите в превенцията на корупционно поведение.

В рамките на проекта ще бъдат проведени кръгли маси с представители на бизнеса, администрацията, НПО, журналисти, граждани, за обсъждане на силните и слабите страни в управлението на общината и превенцията на корупционни сделки, както и обучения за общински служители, които да повишат тяхната експертиза и капацитет при прозрачното изпълнение на техните задължения. Планирано е и посещение на общински служители в община Прага, за обмяна на опит и добри практики.

Посетете сайта на проекта, за да се запознаете с дейностите, свързани с него, новини и информация за събития
Тук можете да разгледате различни публикации по проекта