Още проекти

YOUTHACT: Общностни действия за предотвратяване на трафик на български младежи в риск Консорциум от партньори, включващ Център за либерални стратегии, фондация ЖАР и РискМонитор, стартир...
Демократичните принципи и настоящите практики в провеждане на избори: Декларацията от Бамако в контекста на България Проектът адресира чувствителен за България проблем: въпреки членството в евроатлантическите структур...
Нови политики в отговор на организираната престъпност: Народното събрание като про-активен център за политики. (2010-2012) Целта на проекта е да допринесе за по-ефективно, прозрачно и отговорно провеждане на по...

YOUTHACT: Общностни действия за предотвратяване на трафик на български младежи в риск

24.01.2014

Консорциум от партньори, включващ Център за либерални стратегии, фондация ЖАР и РискМонитор, стартира проект „Общностни действия за предотвратяване на трафик на български младежи в риск“, финансиран от Prevention of and Fight against Crime Programme на Европейския Съюз. Проектът е с продължителност две години и е насочен към млади хора от столицата и от градове в Северна и Южна България, към социални групи в риск, общности с компактно ромско население и етнически малцинства, групи с високи нива на безработица.

Основни дейности по проекта:

  1. Оценка на политиките по превенция на трафика в различните градове (София, Силистра, Видин, Шумен, Благоевград) чрез анализ на стратегически документи и програми.
  2. Провеждане на социологическо изследване, което да покаже общественото мнение по проблемите на трафика на хора и да даде насока за бъдещите политически усилия.
  3. Провеждане на срещи с местни експерти, млади хора, представители на местната администрация и на отделите за превенция и борба с трафика на хора.
  4. Провеждане на интерактивна информационна кампания, изработена с конкурс за млади хора в различните градове. Тя ще фокусира общественото внимание върху заплахите на трафика и необходимостта от мерки срещу него.
  5. Международна конференция по проблемите на трафика на хора и политиките на превенция, която има за цел да покаже опита и да подпомогне сътрудничеството в бъдеще на регионално и градско ниво.

Повече информация можете да намерите на сайта на проекта.