Други наши проекти

Независим студентски мониторинг на държавни институции

Независим студентски мониторинг на държавни институции в секторите правосъдие и вътрешен ред...

Към нов модел на МВР

МВР е свръхструктура с 55'000 служители, половината от които - администрация. МВР е неефективно и канал за корупционни практики. Целта на проекта е да предложи нов модел на МВР на бавата на институционален анализ....

EnCapture: Противодействие на процеси за превземане на държавата в енергийния сектор

Проектът е изследователски с фокус върху проекта Южен поток, като инструмент за превземане на държавата в България...

BRING: Нов разказ за Европа: внасяне на повече единение в Европейския съюз

Проектът е насочен към младежи, студенти, активисти от Румъния, България, Германия и Гърция, които се интересуват от скорошните улични протести и демонстрации и са активни в обществения дебат. Снимка rawpixel от Unsplash...

NARKOMAP - за проекта

 

 

NARCOMAP е проект, посветен на трафика на Нови психоактивни вещества (НВП). Проектът е финансиран от Главна дирекция „Миграция и вътрешни работи“ на Европейската комисия и обхваща периода Март 2017 – Май 2019. Водещият партньюр в изпълнението на проекта е италианската RiSSC. Освен РискМонитор в проекрта частват сръбската Академия за криминалистини и полицейски науки и литвийският Изследователски институт във Вилнюс.

Проектът има за цел да зиследва трафикантските канали на НВП както самостоятелно, так и в отношение с каналите за традиоционни наркотици. Доста са знаителните връзки и зависимости между двата типа трафчни канали, но те не са изследвани до момента. Освен това границата между двата все повече се размива и предефинира, което прари дефинирането й въобще проблематично.

По-конкретно, проектът цели да:

1.      1. Увеличаване качеството и количеството налична информация и знание за НВП и опиати, криминалните пазари, които ги контролират, както и оценка на начините, по кото национални и европеайски институции събират, обработват и споделят такава информация помежду си.

2.      2. Подобряване капацитета за събиране на релевантна информация за нелегални пазари на опиати/НВП, чрез дефрагментация и систематизация на вече съществуващи, както и чрез събиране на допълнителна информация, която да допълни наличната.

3.      3. Да набави нова информация и ново знание по тези въпрсои чрез индис

4.      4. Да подобри сътруднчеството и обмена на информация между заинтересованиете страни, да подобри комуникацията и допринесе за развитието на добри практики в това отношение.

Повече информация за проекта можете да намерите на сайта на проекта, narcomap(dot)eu

Или вижте брошурата на проекта тук