Други наши проекти

“En-Capture”: Противодействие на процеси на пленяване на държавата в енергийния сектор

Проектът има за цел да изгради модел на политики и мерки за противодействие и превенция на процесите на прихващане на държавата чрез големите енергийни проекти....

Хватката на (не)мобилността: мобилни хора срещу статични институции

Проектът се фокусира върху проблемите, които децата в движение от България срещат. Ще бъдат предложени политики за образование в движение, която да преодолее рисковете от мобилността и да я преосмисли като инструмент за социално израстване. ...

Границите на секретността: регулация и контрол на сектора за сигурност

Проектът представлява първи по роди си граждански мониторинг на цялостната реформа на сектора за сигурност....

Превенция на корупция и превземане на държавата в държавните фирми

Проектът предлага иновативен и задълбочен подход за оценяване на рисковете от превземане на държавата и корупция в държавните фирми сред страните от ЕС ...

Независим студентски мониторинг на държавни институции в секторите правосъдие и вътрешен ред - за проекта

Целта на проекта е да подпомогне осъществяването на независимо студентско наблюдение, анализ и оценка (т. нар. мониторинг) на държавни институции в сферата вътрешен ред и сигурност, както и да създаде модул за бъдеща студентска практика по мониторинг. 

В рамките на тази инициатива се провежда самостоятелно наблюдение от страна на студентите на подбрани за целта институции в областта на сигурността и правораздаването. В процеса на изпълнение на проекта судентската група разработва мониторингов доклад, посветен на няколко различни структури (разузнавателни, разследващи, правораздавателни).  

Инициативата ще позволи изграждането на устойчив механизъм за студентска практика по мониторинг и повишаването на студентската активност чрез разпространението за в бъдеще на опита от осъщественото наблюдение сред по-широки студентски среди.

Ценността на проекта се състои в това, че осигурява механизъм за демократизиране на мониторинга на основни институции и създаване на гражданска позиция в средата на най-будната, активна и перспективна група граждани, именно студентите в близки до характера на обекта специалности.

Проектът е съвместна инициатива на РискМонитор и Нов български университет. Инициативата се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на студентски иновации на Институт "Отворено общество" - София и Фондация Микорфонд - София