Други наши проекти

Хватката на (не)мобилността: мобилни хора срещу статични институции

Проектът се фокусира върху проблемите, които децата в движение от България срещат. Ще бъдат предложени политики за образование в движение, която да преодолее рисковете от мобилността и да я преосмисли като инструмент за социално израстване. ...

Към нов модел на МВР

МВР е свръхструктура с 55'000 служители, половината от които - администрация. МВР е неефективно и канал за корупционни практики. Целта на проекта е да предложи нов модел на МВР на бавата на институционален анализ....

Границите на секретността: регулация и контрол на сектора за сигурност

Проектът представлява първи по роди си граждански мониторинг на цялостната реформа на сектора за сигурност....

CIVILISC - Противокорупционни инструменти за гражданското общество (2016-2019)

CIVILISC има за цел да предостави инструменти на граждански организации от Албания, с помощта на които те да могат да работят по професионален и устойчив начин в посока на добро управление и публичен интегритет. ...

Превенция на корупция и превземане на държавата в държавните фирми - за проекта

                                                                                        

 

Период на проекта: 

Януари 2016 – Декември 2017

Проектът предлага иновативен и задълбочен подход за оценка на рисковете от т.нар. “овладяване” на държавата (state capture) и наличие на корупционни практики в един специфичен сектор - държавните предприятия в четири страни-членки на ЕС – Румъния, България, Италия и Чехия. Оценката се базира, както на различни аспекти, свързани с управлението на държавните предприятия, така и на определени индикатори за икономическа ефективност, свързана с дейността на тези компании. Идеята е да се проследи наличието (ако има такова) на нелегитимно разпределение на средства и реакциите на административните и съдебни институции по отношение на тези злоупотреби. 

Консорциумът ще изготви стратегически анализ, за да оцени нивото на клиентелистки практики по отношение на политиките спрямо държавните предприятия и тяхната уязвимост към корупция.  Анализът съчетава специфични индикатори, които измерват нивото на политическо влияние върху държавните компании, както и разпределението на средства от публични и европейски източници. 

Методологията на проекта включва също така и участие на самите държавни предприятия. За целта се провеждат специални анкети с представители на държавни компании в четирите изследвани страни. По този начин ще се изгради ясна картина за начина, по който страните-членки на ЕС се справят с проблема, свързан с т.нар. “овладяване на държавата” чрез държавните предприятия и какъв тип инструментариум и политики използват, за да му противодействат, ante и post factum.

Един от основните резултати от проекта се състои в изработването на задълбочена методология за оценка на държавните предприятия, която впоследствие може да бъде включена като част от антикорупционната стратегия на ЕС за страните-членки.

Проектът „Държавните предприятия – превенция на корупция и “овладяване на държавата” е финансиран по Програма „Икономически и финансови престъпления, корупция, престъпления спрямо околната среда, Департамента по миграция и вътрешни работи на ЕК и съ-финансиран от фондация „Отворено общество“.