Oще Доклади

Доклад: Южен поток и овладяването на държавата

 

        Границите на секретността - регулация и контрол в сектора за сигурност

Настоящият доклад е изработен в рамките на проект: Границите на секр...

Държавата МВР

Докладът представя изследване върху структурата, функциите и общата ...

Специализираният наказателен съд - Правна рамка и дейност (2012-2013 г.)

Две години след създаването на специализираните съдилища за борба с ...

Доклад: Южен поток и овладяването на държавата

01.11.2016

 

                                                             

 

Докладът разглежда проекта „Южен поток“ като инструмент и въплъ¬щение на феномена завладяна (овладяна, пленена) държава. 

Анализът се фокусира върху проекта от гледна точка на концепцията за „овладяна държава“ като особена форма на корупция, при която частни интереси изземват държавни функции, без да нарушават структурно целостта на държавните институции. Феноменът представлява пре-вземане на механизми на държавата отвътре и пренастройването им за други цели

Докладът проследява в подробности историята на проекта и посочва стъпките, които постепенно го превръщат в инструмент за овладява¬не на държавата. Самото междуправителствено споразумение между България и Русия от 2008 г., което е най-общата рамка за изграждане¬то на „Южен поток“, съдържа драстични нарушения на европейското законодателство. 

През ноември 2014 година италианското правителство дискретно зая¬вява, че „Южен поток“ не е вече приоритет за Италия. Скоро подобна позиция изказва и Австрия. Без висок интерес от страна на Австрия и Италия и подложен на строг контрол от страна на Европейската коми¬сия, „Южен поток“ става силно уязвим. По време на посещение в Турция на 1 декември 2014 година Владимир Путин заявява, че прекратява про¬екта. Като добавка заявява, че България е загубила своя суверенитет. 

Докладът проследява прекратяването на „Южен поток“, както и по¬следствията от неговото спиране. Специално внимание е отделено на „Южен поток“ като бизнес проект и възможното му място в газовата и по-общо енергийна инфраструктура на България и на Югоизточна Ев¬ропа. 

Докладът също разглежда развитието на проекта и политическото му влияние в съседни страни, засегнати от евентуалното изграждане на газопровода. 

Заключението на доклада е, че проектът „Южен поток“ демонстрира рисковете от превземане на държавата чрез големи инфраструктурни проекти. 

Можете да изтеглите целия доклад оттук