Интервю с прокурор Хуан Хосе Роса (специализирана прокуратура на Кралство Испания)

17.05.2011

Хуан Хосе Роса е прокурор от 1999 г., през годините заема различни позиции, а от февруари 2010г. постъпва в Специализираната прокуратура срещу корупция и организирана престъпност на Кралство Испания. Прокурор Роса посети България като лектор в семинар с българските специализирани прокурори на 17 май 2012г. по проекта на РискМонитор: „Върховенство на закона и организирана престъпност“, който е финансиран от фондация „Америка за България“.

Може ли да ни кажете първо малко за специализираните прокуратури в Кралство Испания? Колко и какви специализирани прокуратури съществуват? Кога и как възникват? Какви компетенции (териториални и функционални) имат?

В Испания има Специализирана прокуратура срещу корупцията и организираната престъпност, Специализирана прокуратура Антидрога и Прокуратура към Националната аудиенция.

Специализираната прокуратура Антидрога е със седалище в Мадрид, и е компетентна за цялата национална територия в случаите, когато съдебният орган, на когото е подсъдно делото е Националната аудиенция, a работата й е посветена на престъпленията, свързани с трафика на наркотици и прането на пари, свързани с тази престъпна дейност.

Специализираната прокуратура срещу корупцията и организираната престъпност също е със седалище в Mадрид, и също има компетентност за цялата национална територия. Прокуратурата е компетентна да разследва следните типове престъпления, когато те са подсъдни на Националната аудиенция: престъпления срещу фиска; контрабанда и престъпления свързани със валутния контрол; престъпления свързани със злоупотреба с власт (неизпълнение на служебните задължения); престъпления свързани със злоупотреба или неправомерно използване на поверителна информация; престъпления, свързани с присвояване на публични средства; измами; престъпления свързани със злоупотреба със служебно положение ; престъпления свързани с даването на подкуп; престъпления свързани с умишлен фалит, банкрут, несъстоятелност, неплатежоспособност; нарушения на авторското право и правото на интелектуална собственост; незаконно присвояване; умишлена несъстоятелност; кражби на електроенергия и аналогични услуги; умишлена промяна в цени на оферти и търгове и престъпления свързани с предходните. От 2006 г. тази прокуратура е натоварена с борбата срещу организираната престъпност и прането на пари, генерирани от организираната престъпност, в случаите, когато за разследването им е необходимо използването на звената за подкрепа към прокуратурата.

Вие сте прокурор в Специализираната прокуратура срещу корупция и организирана престъпност на Кралство Испания. Как е организирана работата във Вашата прокуратура? Колко и какви отдели имате? Колко прокурора работят в тях?

В специализираната прокуратура няма разделение на труда или разпределение на дела между прокурорите. Главният прокурор разпределя работата и прокурорите работят по дела от различен характер, в рамките на компетенциите, които са ни възложени като специализирана прокуратура. При все това, когато става дума за организирана престъпност, разследването се централизира, за да се улесни контактът и връзките с разузнавателните и различните полицейски служби.

Прокуратурата има следния състав: 16 Прокурора (включително прокурорът ръководител); 15 делегирани прокурори, 6 временно делегирани прокурори; 26 служители технически персонал; 10 членове на помощния орган на данъчната агенция; 7 членове на помощния орган на Службата  за обща финансова инспекция на държавата (Servicio de Intervencion General el Estado); 9 членове на зачисления отдел от националната полиция и 9 членове от  зачисленото звено на гражданската гвардия. Всички служители общо са 98.

Прокурорите се назначават от Главния прокурор по предложение на Прокурорския съвет, измежду прокурори с поне 10 години стаж като прокурори, и които могат да докажат определена специализация в дела свързани с данъчни измами, икономически престъпления или корупция.

Колко дела годишно попадат в Специализираната прокуратура? Колко от тези дела завършват с осъдителна присъда и какъв е обичайния размер на наложените наказания по тях?

Разследването на престъпленията, които са възложени на тази прокуратура, обикновено е сложно и често изисква фаза на предварително досъдебно производство и, впоследствие, фаза на съдебно разследване. Поради това по въпроса за отношението между броя на подадените сигнали за престъпления и броя на присъдите, резултатът е задоволителен, тъй като може да се изчисли, че около 90 % от делата, внесени за разглеждане в съда, приключват с осъдителни присъди.

Наложените наказания варират в зависимост от престъпленията, за които е повдигнато обвинение, като продължителността им може да се определи средно между  4 и 6 години затвор.

Във Вашата лекция на семинара организиран от „РискМонитор“ представихте статистика за броя на разследванията на Специализираната прокуратура на Кралство Испания, която показва, че през 2011г. броят на разследваните случаи се е увеличил над два пъти спрямо предходните години. На какво се дължи това увеличение на броя на разследванията, които води Вашата прокуратура?

В Специализираната прокуратура получихме много сигнали от страна на данъчните, свързани с една банка със седалище в Швейцария. Ставаше въпрос за испански граждани, които имат сметки – скрити, недекларирани в тази банка. Един служител на банката взел информацията за сметки на френски, английски и испански граждани и тази информация я прoдава на френската данъчна служба. Франция въз основа на едно споразумение за сътрудничество между данъчните администрации на Франция и Испания ни изпрати информацията за испанските граждани. Става въпрос само за испанци, които имат парични средства, които не са декларирали в Испания. Информацията се отнасяше за около 320 испански граждани, от тях за 54 граждани данъчната администрация подаде сигнал в прокуратурата, че може би става въпрос за престъпна дейност. Затова и броя на случаите в прокуратурата се увеличи. Въз основа само на един източник на информация започнахме 54 разследвания. Бях водещ прокурор на такива случаи и те в момента са в съдебна фаза.

За какви престъпления са повдигнати обвинения по тези случаи?

За данъчни измами. В Испания недекларирането на суми по-големи от 120 000 евро - става въпрос, както за данък на физически лица, така и за корпоративен данък - представлява данъчно престъпление. Ако сумата не надвишава 120 000 евро данъчните решават случая, но ако ги надвишава случая вече представлява престъпление. От тези 320 човека, за които имаше информация в 54 случая беше надвишена сумата и имаше престъпление. Един от тях беше заможен банкер от известно семейство на банкери в Испания. Само в случая на този банкер ставаше въпрос за над 200 милиона евро. В списъка този банкер беше само едно лице, но в разследването се оказа, че 12 души от неговата фамилия не са декларирали своите средства. Данъчното престъпление в Испания се наказва с лишаване от свобода за срок от 1 до 4 години и глоба. Обаче, когато данъчните получиха списъка им дадоха възможност да си декларират парите и да си платят дължимите данъци. Тази фамилия си декларира парите, но стигна до разследване в Специализираната прокуратура, защото данъчните не бяха сигурни дали са декларирали всичко, дали не са укрили още нещо.

Какви са критериите на които трябва да отговаря едно дело, за да попадне във Вашата прокуратура?

Възлагането на делата, разглеждани от специализираната прокуратура, се определя от закона. По силата на законовите разпоредби разглеждаме описаните по-горе престъпления, както и делата, които Главният прокурор на кралството възлага директно на тази прокуратура, било за да му се придаде особена важност (обществена, икономическа или териториална) или, когато е необходимо, провеждането на мултидисциплинарно разследване.

Съсредоточавате ли се специално във Вашата работа върху връзката между корупция и организирана престъпност?

Разследванията на организираната престъпност отнемат известно време за провеждането им и изискват съсредоточаването и включването на различни институции за разкриването на престъпленията и наказателното им преследване. В последно време наблюдаваме процеси на специализация и сред самите престъпници, те често са заобиколени от експерти консултанти по данъчни въпроси, счетоводители и юристи, което прави разследванията още по-сложни.

Освен това, "босовете" на престъпните организации в Испания обикновено изглеждат като предприемачи с известно обществено и икономическо реноме, което им помага често да установяват контакти с влиятелни хора в обществото или в публичните администрации. Опитите да установяват контакти в секторите на политиката, финансите или висшите слоеве на обществото, са характерни за транснационалните престъпни организации; те нямат за цел свалянето на установената власт, а целят използването й в собствена полза и инфилтрирането си в публичните власти, било за да си осигурят по-големи печалби, било за да си осигурят безнаказаност.

Съществува ли практика в Кралство Испания да се сключват споразумения с обвиняемите? При какви условия е възможно прокурорите да предложат споразумение?

В Испания съществува институт наречен “conformidad”. Това е един вид споразумение между обвинението и защитата, според което просто деянието трябва да бъде признато от обвиняемия и той да приеме наказанието и гражданската отговорност (при необходимост). Така логично, когато обвиняемият реши да признае деянията, предмет на обвинението, наказателната му отговорност се редуцира, но винаги в рамките на закона за всеки тип наказание.

Това, което ни липсва в Испания, за борбата с организираната престъпност, е наличието на "статут на покаялия се" (такъв статут съществува в Република Италия). Регламентирането на фигурата на “покаялия се” или на “сътрудничещия” с правосъдието, е много полезна за наказателното преследване на организираната престъпност, тъй като връзките между лицата, които са част от една престъпна организация и функциите, и контактите с публичните власти се разкриват истински само когато някой член на тази организация започне да прави разкрития. За да се случи това, трябва да разполагаме с правни средства, които да гарантират на "покаялите се" не само намаляване на наказанията, но и нова идентичност и необходимите средства за съществуване извън престъпния свят.

Какви специални методи за разследване на организираната престъпност, използвате най-често в Кралство Испания? Какви са трудностите в тяхното прилагане?

Що се отнася до методите за наказателно разследване, които се използват при разследването на престъпленията от нашата прокуратура, трябва да поясня, че Прокуратурата не може да разпорежда мерки или процедури, които водят до ограничаване или орязване на основни права. Процедурите, които водят до ограничаване на права трябва да бъдат разпоредени от съдия следовател, въпреки че обикновено това винаги става по настояване на прокурора.  Ето защо, като конкретни процедури за разследване, които се използват, можем да посочим: проследяване на кореспонденцията (комуникациите); проверки в имотния регистър или фирмените регистри;  обмен на информация с различни органи или институции; технически или експертни доклади; информация от разузнавателните служби и пр.

На международно равнище се използва създаването на съвместни екипи или обмен на информация между органите на различни държави. В този план трябва да отбележа, че Специализираната прокуратура срещу корупцията и организираната престъпност подписа "Меморандуми за сътрудничество": с Прокуратурата на САЩ (през 2010 г.), друг с Националната дирекция Антимафия на Италия (през 2011 г.), имаме споразумение за сътрудничество и с Прокуратурата на Руската федерация от 2009г., които са много полезни за нашата работа.

Как избирате държавите, с които да сключите подобни „меморандуми за сътрудничество“?

Страните, с които имаме подписани меморандуми са държавите, с които работихме по най-много случаи. Специално имахме един много сериозен случай с Руската мафия, по който имаше огромен обмен на информация между прокуратурите на Русия и Испания, решихме да го документираме под формата на един „меморандум за сътрудничество“. Същото се случи и с италианската дирекция „Антимафия“. Със САЩ сключихме меморандума по повод съвместни разследвания на Руската мафия, по които си сътрудничихме много с тяхната прокуратура. В меморандумите е посочено каква информация ще се обменя – включително за осъдени лица, имущество на заподозрените, банкови сметки и т.н. Това позволява много бърз и ефективен обмен на информация. Освен това с колегите от прокуратурите на Италия и Русия вече се познаваме и лично и си изпращаме информацията по електронна поща.

С кои институции си взаимодейства най-често в процеса на работа Вашата прокуратура? Как взаимодействате с оперативните служби?

Специализираната прокуратура срещу корупцията и организираната престъпност разполага с две специализирани помощни звена: едното е звеното на съдебната полиция, а другото е звеното на данъчната агенция и на Службата за обща финансова инспекция на държавата.

Освен това, съвсем логично, специализираната прокуратура поддържа връзка с множество институции и държавни органи, сред които: Сметната палата; Агенцията по приходите; Службата за превенция на прането на пари (SEPBLC); Централизирания регистър на нотариата (OCP); различни публични регистри (за наказанията, за собствеността, търговския регистър, регистъра на движимото имущество); службата за митнически контрол; Касата на общественото осигуряване; Картотеката с финансовите права и др.

В борбата срещу измамите, корупцията или организираната престъпност е особено важно да се поддържа добра и тясна връзка с органите и силите за сигурност на държавата, каквито са Националната полиция и Гражданската гвардия, с които се поддържа директен контакт, или контакт посредством нашето звено за съдебна полиция. В тази област се отличава работата, в рамките на Националната полиция,  на UDEF (звено за икономическа и финансова престъпност). Също така, се поддържат връзки с Центъра за разузнаване на организираната престъпност (CICO), който координира разследванията на Националната полиция и Гражданската гвардия. Също така се работи с различни полицейски сили на международно ниво, било пряко с тях, или чрез Европол.

На какъв етап от разследването обезпечавате имущество на престъпниците?

По въпроса за блокирането на активи, приемането на тази временна мярка винаги става със съдебно решение. Както споменах по-рано, прокурорът не може да разпореди тази мярка за ограничаване на правата, но може да убеди съдията да го направи. В този смисъл това е мярка, която трябва да се приеме в рамките на съдебен процес и никога не може да бъде приета при досъдебните методи на разследване, провеждани от прокуратурата.

Що се отнася до окончателното отнемане на имущество, то може да бъде разпоредено само при осъдителна присъда. Това става по искане на прокурора, който има правомощията да отправи такова искане.

Какво се случва с имуществото, което е отнето от престъпниците в Кралство Испания? Съществува ли специален фонд, в който да постъпва то?

Няма такъв фонд. Но съществува Национален план срещу наркотиците, който е в Министерство на здравеопазването и той разполага с фонд. Националният план съществува от 1985г., а фонда към него е създаден през 1995г. В този фонд постъпва само имуществото, което е било отнето при влезли в сила присъди за престъпления свързани с наркотици. Средствата, които се отнемат от престъпления, които не са свързани с наркотици не постъпват в този фонд. В момента започваме да работим по изграждане на служби за възстановяване на активи, които все още не са изградени в Испания.

Как се обучават прокурорите от Вашата прокуратура? Имате ли специализирани обучения?

В Испания прокурорът трябва да бъде юрист, трябва да премине конкурс, а за да постъпи в Специализираната прокуратура са необходими 10 години опит, като прокурор. Има някои окръжни прокуратури, в които има специализирани отдели. Обикновено преди да стигне отделния прокурор до Специализираната прокуратура преминава през специализиран отдел в някоя от окръжните прокуратури и след това успява да постъпи при нас. Т.е. иска се стаж, опит и да се докажеш, че имаш познания в определени области. Така, че прокурорите постъпват с определени познания. В Испания имаме и т.нар. текущо обучение, което не е задължително - отиват тези, които имат интерес. Обикновено обученията за специализираните прокурори са базирани на конкретни случаи. Често са насочени към специфични теми, например от Централната банка предлагат курс за работа с банкова информация, предлага се курс и за анализ на информация от борсата, или за работа с класифицирана информация.

Кои са най-важните условия, които трябва да бъдат изпълнени, за да се увенчае с успех работата на прокуратурата по дела за организирана престъпност?

Успешният завършек на дело за организирана престъпност предполага, освен обучаването на органите, с които се работи, и необходимостта от много тясно сътрудничество с институциите и създаването на мултидисциплинарни екипи  за да се прекратят напълно всички дейности, развивани от тези престъпни групи.

Също така, най-важното в борбата срещу организираната престъпност е не само задържането на членовете на определена престъпна група, но и лишаването им от икономическите средства и корпоративните структури, които създават, за да инвестират и получават допълнителни печалби от престъпната си дейност.

Интервюто проведе: Георги Петрунов