Онлайн декларация за поверителност

Какво са лични данни?

Съгласно Общият регламента за защита на данните, личните данни се определят като:

"Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;".

Защо ФОНДАЦИЯ РИСКМОНИТОР събира и съхранява лични данни?

За да Ви предоставим консултантски и информационни услуги,в някои случаи е необходимо да съберем лични данни за кореспонденция и идентификация. Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за тази цел и не е с цел навлизане в личното ви пространство.

За целите на комуникацията с Вас, ФОНДАЦИЯ РИСКМОНИТОР ще Ви поиска допълнително съгласие.

Как използвате моите лични данни?

Когато предоставяте Лични данни в този Сайт ФОНДАЦИЯ РИСКМОНИТОР ще ги използва за конкретната цел, за която са събрани, и Вие давате съгласието си за такова използване, включително, но не само, както следва:

Ако заявите продукт или Услуга от SPD, Вие давате съгласието си на ФОНДАЦИЯ РИСКМОНИТОР да използва Личните Ви данни и да ги споделя с доставчици и други компании трети страни, за да изпълнят заявката Ви (включително, но не само, да позволят доставка на продукта или Услугата). ФОНДАЦИЯ РИСКМОНИТОР не упълномощава трети страни да използват Личните Ви данни по никакъв друг начин.

Ако изпратите или качите съдържание в Сайта, Вие давате съгласието си това съдържание да се използва както е описано в Условията за използване.

Ще препращате ли и ще споделяте ли личните ми данни с други организации или лица?

Ние няма да продаваме вашите данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага.

Когато имаме намерение да предадем специални (чувствителни) лични данни на трета страна, ние ще направим това едва след като сме получили вашето съгласие. (изключение ще има само ако по закон сме задължени да направим друго).

Получатели на вашите данни могат да бъдат и държавни органи на власт, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.

Как ще съхранявате и пазите моите личните данни, които събирате?

ФОНДАЦИЯ РИСКМОНИТОР ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.

Няма да съхраняваме информацията за вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.

Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални срокове.

Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на вашите данни от нерегламентиран достъп.

ФОНДАЦИЯ РИСКМОНИТОР предприема разумни мерки, за да защитава Личните Ви данни. Всички разкриващи самоличността Ви данни са обект на ограничен достъп, който е защитен с парола, и се предпазват от външния свят със защитна стена за предотвратяване на неупълномощен достъп, промяна или злоупотреба. Макар че никои мерки за защита не могат да гарантират 100% сигурност, ФОНДАЦИЯ РИСКМОНИТОР прилага правила за сигурност, които са предназначени да гарантират, доколкото е възможно, защитата и целостта на цялата Ваша информация, включително на Личните Ви данни.

Мога ли да разбера какви мои лични данни имате и обработвате?

ФОНДАЦИЯ РИСКМОНИТОР по ваше искане е длъжна да ви отговори каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва.

В случай, че имаме ваши лични данни, можете да поискате следната информация:

 • Данни за контакт с организацията, която обработва или от името, на която се обработват вашите данни. (В някои случаи това може да бъде представител в ЕС).
 • Данни за контакт на Длъжностното лице по защита на данните .
 • Целите на обработването;
 • Правното основание за обработката;
 • Съответните категории лични данни, които се обработват;
 • Получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити;
 • Получателите в трети държави или международни организации ако има прехвърляне на личните данни към такива, както и гаранциите, че сигурността на данните при тях ще е най-малкото на нивото в ЕС;
 • Ако обработката се основава на законните интереси на Ве Консултинг ООД или на трета страна, информация за тези интереси.
 • Предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни;
 • Подробности за правата Ви да искате коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, както и да направите възражение срещу такова обработване;
 • Информация за правото Ви да оттеглите съгласието си по всяко време;
 • Подробности за правото ви на жалба до надзорен орган;
 • Информация дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от невъзможността да предоставите такива данни.
 • Източникът от който са събрани личните Ви данни, в случаите, когато не са събрани директно от вас.
 • Всички подробности и информация за наличието на автоматизирано вземане на решения, като профилиране и всякаква смислена информация за съответната логика та тези операции, както и значението и очакваните последици от тази обработка.

Как да получа достъп до моите данни, които са обработвани?

Необходимо е да попълните искане за достъп - Форма за искане от субект на данните като отправите искане на посочените контактни данни на ФОНДАЦИЯ РИСКМОНИТОР.

За да удостоверите вашата самоличност е необходимо да се лигитимирате с личен документ.

Данни за контакт с ФОНДАЦИЯ РИСКМОНИТОР:

Местоположение:

Държава: България

Адрес: Гр. София 1000, Бул. Цар Освободител 29

Телефон:

Ел. поща:

Интернет страница:

Данни за контакт с Длъжностно лице по защита на данните / Отговорник по защита на данните:

С нашето Длъжностно лице по защита на данните / Отговорника по защита на данните можете да се свържете директно тук: 

Ел. поща:

Тел: