Специализирана дирекция Финансово разузнаване - ДАНС

Звено в структурата на Държавна агенция “Национална сигурност”, ангажирано с борбата срещу изпирането на пари, придобити от незаконна дейност. Тя изпълнява своите функции в съответствие със Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма. При изпълнение на задачите си, работи в тясно сътрудничество с международни организации като Financial Action Task Force (отговорна за мерки на наднационално ниво в борбата срещу прането на пари и финансирането на тероризма) и MONEYVAL (комитет на експертите по оценка на мерките срещу прането на пари към Съвета на Европа).

Интернет-страница на Държавна агенция "Национална сигурност": http://www.dans.bg/