Закон за ДАНС

Обн., ДВ, бр. 109 от 20.12.2007 г.; изм. и доп. бр. 93 от 24.11.2009 г.

Източник: Държавна агенция "Национална сигурност"

Законът урежда устройството и дейността на Държавна агенция "Национална сигурност", статута на нейните служители и правомощията на органите й.

Целият текст на закона: