Закон за достъп и разкриване на документите и обявяване на принадлежност към ДС

Обн. ДВ бр. 102 от 19.12.2006 г.; изм. ДВ бр. 54 от 16.07.2010 г.

Източник: http://www.comdos.bg/

Пълно име на документа: Закон за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

Законът урежда реда за достъп, разкриване, използване и съхранение на документите на Държавна сигурност и разузнаването на армията в периода 09.09.1944- 16.07.1991 г. Той регламентира и дейността на специализираната комисия, коята се занимава с обработка, осигуряване на достъп и публикуване на данни от информационните масиви на Държавна сигурност и военното разузнаване.

Целият текст на закона: