Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност

Обн. ДВ. бр.19 от 1 Март 2005г.; последно изменение ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г.

Източник: Комисията по установяване на имущество придобито от престъпна дейност (КУИППД)

Законът определя условията и реда за налагане на мерки и отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност. Той посочва основанията и предмета на отнемане. Регламентира статута, състава и правомощията на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност.

Целият текст на закона: