Oще новини

ИНТЕГРА/КУ:Кръгла маса На 3 Are you getting tired? purchase Testosterone Enanthate to improve physical performance and g...
INTEGRA: Игра на карти "Неизвестните" Излезе от печат играта на карти "Неизвестните" по проекта Интегра! Материалите за играта са разработ...
ДЕН НА ИНТЕГРА в Брюксел На 11 юни в Европейският комитет на регионите бяха представени постиженията по проект Интегра ...
ИНТЕГРА: Представяне в Пловдив Проект Интегра, който Фондация РискМонитор изпълнява съвместно с други институции от България, Чехия...

ПРОЕКТ: ПОДОБРЯВАНЕ НА МЕТОДИТЕ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ И КОНФИСКАЦИЯ НА ИМУЩЕСТВО, СВЪРЗАНО С ТРАФИК НА ХОРА

15.03.2017

Проектът се изпълнява от 3 организации, с координатор фондация Фридъм Хаус от Румъния, фондация РискМонитор от България, и Центърът за изследване на престъпността, Италия. Проектът е съ-финансиран от програма Internal Security Fund-Police на ГД Вътрешни работи и миграция на ЕК. 

Основната цел на проекта е да се подобри капацитета на магистратите и полицейските служби в страните-партньори в разследването и наказателното преследване на трафика на хора (ТХ), за повишаване на ефективността при отнемането на престъпно имущество, свързано с ТХ.

Чрез проектните дейности се цели да се подобри процеса на разследване и отнемане на имущество от ТХ, както и да се повиши ефективността на проследяване на паричните потоци в интернет, в работата на прокурори и оперативни работници, отговорни за тези разследвания в България, Румъния, и Италия. Проектът си поставя и следните специфични цели:

  • насърчаване на използването на отворени данни и публична информация във финансовите разследвания на ТХ; 
  • улесняване на достъпа до отворени данни на служители от полицията и магистрати в разследването на ТХ; 
  • повишаване на обществената информираност за проблемите, свързани с трафика на хора и разследването на престъплението; 
  • фокусиране общественото внимание към усилията и необходимостта за въвеждане на мерки за използване на отнетото престъпно имущество в програми за реинтеграция, подкрепа и закрила на жертви на ТХ; 
  • насърчаване на обмена на добри практики в противодействието на трафика на хора между страните-членки; 
  • изграждане на капацитет за успешни разследвания на финансовите потоци свързани с ТХ чрез използване на интернет. 

Проектните дейности предвиждат организиране на 6 обучения за магистрати и полицейски служители в трите страни (по 2 обучения в България, Румъния и Италия), по следните теми: а) отнемане на престъпно имущество в случаи на ТХ, б) методи на разследване през интернет на финансовите потоци в случаи на ТХ, и в) използване на отворени данни в разследването и наказателното преследване на ТХ.

Обученията ще се проведат с подкрепата и участието на европейски и национални експерти по темата за отнемане на престъпно имущество и трафик на хора. С включването 

на национални и международни експерти се гарантира трансфер на европейски опит и добри практики между страните-партньори, както и фокус върху специфични проблеми във всяка държава.

За изпълнение на тези конкретни цели, освен обученията и предвидения сравнителен анализ в страните-партньори по проекта, ще се направи и пилотен модел на мобилно приложение, чрез което да се улесни достъпът до отворени данни и публична информация на магистратите и полицейските служители, отговорни за разследване на престъпления свързани с ТХ. Официалното представяне на приложението ще бъде по време на финалната конференция на проекта в Румъния. За целите на разпространение на резултатите от проекта и публичност, предвидени са и кръгли маси с медии и експерти във всяка от страните – България, Румъния, Италия.

Изследвания и анализи

В рамките на проекта ще се проведе сравнително изследване във всяка една от страните, което предвижда анализ на съдебни дела, с фокус върху следните теми: методи за конфискация на престъпно имущество, свързано с ТХ; доказателствен стандарт, използван в съдебните дела във всяка от страните при постановяване на присъди, свързани с ТХ, както до каква степен в отделните страни се използват отворени данни за разследване на финансовите потоци през интернет и наказателно преследване на ТХ. Данните от изследванията ще се използват за подготовка на обучителните семинари, както и за дизайна на мобилното приложение. Във всяка държава ще се изработи доклад, както и един общ сравнителен доклад, който ще се представи и дискутира по време на обученията.

 

 

 

 

 

                                                    
Вашето мнение:
Коментари по темата: