Прокуратура на Република България

Прокуратурата е юридическо лице със седалище в София и второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Висшия съдебен съвет. Състои се от Главен прокурор, Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, апелативни прокуратури, военно-апелативна прокуратура, окръжни прокуратури, софийска градска прокуратура, военно-окръжни прокуратури и районни прокуратури.

Главният прокурор се назначава и освобождава от Президента на Република България по предложение на Висшия съдебен съвет за срок от седем години без право на повторно избиране.

Структурата и функциите на прокуратурата са описани в Конституцията и Закона за съдебната власт (Обн., ДВ, бр. 64 от 7.08.2007 г., изм. и доп., бр. 1 от 4.01.2011 г.)

Интернет-страница: http://www.prb.bg

Прокуратура на България