РискМонитор

riskmonitor.bg

РискМонитор е неправителствен институт за публични политики.

РискМонитор работи за редукция, контрол и превенция на организираната престъпност и високата политическа и институционална корупция.

РискМонитор работи за създаването, легитимирането и укрепването на независимата гражданска експертиза в сферата на политиките за противодействие на организираната престъпност и институционалната корупция.

РискМонитор вижда в организираната престъпност и институционалната корупция високо рискови обществени процеси, застрашаващи демократично-либералния ред и неговите публични институции, както и цялостното развитие на отворено гражданско общество в пост-преходен контекст.

РискМонитор е учредена в края на 2006 година от Институт “Отворено общество” – Ню Йорк и Институт “Отворено общество” – София и регистрирана като фондация в обществен интерес.