Върховенство на закона и организирана престъпност. Част втора

14.02.2016


Настоящата публикация съдържа материали от обучителни семинари, проведени в рамките на проект „Специализирана прокуратура срещу орга-
низираната престъпност“. Проектът стана възможен с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България“ и бе изпълнен от „РискМонитор”
в партньорство със специализираните прокуратури. В рамките на проекта бяха организирани поредица обучителни семинари с български и чуждес-
транни лектори по проблеми, свързани с противодействието на организираната престъпност. Темите на обучителните семинари бяха насочени
към четири основни дейности за българската организирана престъпност – трафик на хора, наркотици, финансови и корупционни престъпления. Четирите престъпни дейности, освен типични за България и най-многобройни сред делата на специализираните прокуратури, са и сред най-доходоносните сфери за организираната престъпност. Годишните печалби за организираните престъпни групи от тези криминални дейности надвишават милиард лева. Повишаването на капацитета за борба с тези престъпления има за резултат не само тяхното ограничаване, но и намаляване на престъпните печалби и социално-икономическите щети от престъпността. Това допринася и за подобряване на бизнес средата в България.

Свалете цялата публикация оттук

Вашето мнение:
Коментари по темата: