Висш съдебен съвет

Създаден с Конституцията от 1991 г. Юридическо лице и постоянно действащ орган, който гарантира независимостта на съдебната власт (съгласно Закона за съдебната власт). Състои се от 25 членове, с най-малко 15 години юридически стаж. Сред тях по право влизат председателите на Върховния Касационен Съд и на Върховния административен съд и главният прокурор. Единадесет от членовете се избират от Народното събрание, останалите единадесет - от органите на съдебната власт.

Мандатът на Съвета е 5 години и участниците не могат да бъдат преизбирани.

Заседава най-малко веднъж седмично. Решава въпроси, свързани с бюджета, дисциплината, квалификацията и кариерата на магистратите (повишава, премества, освобождава). Номинира пред президента председатели на Върховния касационен съд, върховния административен съд и главния прокурор.

Интернет-страница: http://www.vss.justice.bg/