Коментар върху някои недостатъци на новия законопроект за отнемане на незаконно придобитото имущество

Най-важният момент от дебата върху новия Проектозакон за отнемане на незаконно придобито имущество е свръзан с квотите в бъдещата комисия, която ще го прилага.  Последните сигнали от парламентараната група на ГЕРБ и ”меките закани” на новия президент дават удобен повод да припомним историята на тази дискусия.

Една от основните препоръки в мониторинговия доклад на РискМонитор (2011 г. ) за дейността на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност от миналата година, бе да се определи ясно източникът на нейния мандат. Според предложението, както председателят, така и всички останали членове на Комисията трябваше да бъдат избирани изцяло от Народното събрание с мотива, че по този начин тя би била по-отговорна спрямо парламента. Досегашната й практиката показа, че председателят, назначен от премиера, не е отговорен пред парламента и следователно работата му не подлежи на публичен контрол. Относно президентската квота позицията на РискМонитор е, че няма обективна необходимост от нея в тази комисия. Президентът няма преки правомощия по правоприлагането и борбата с престъпността. Президентската квота в Комисията е по-скоро механично следствие от дефектния конституционен модел в България, отколкото резултат от целенасочено, прагматично действие.

В новия законопроект няма видимо разрешение и на друг ключов проблем, поставен от РискМонитор, а именно въпроса за отчетността на Комисията. Член 15 гласи, че Комисията ежегодно трябва да представя доклада си до 31 май в Народното събрание. Впоследствие този доклад се предоставя на Министерски съвет и на Президента и се публикува на сайтовете на съответните администрации. Отново не става ясно обаче какво се случва, ако докладът не бъде приет, каквато беше ситуацията с тези за 2008 и 2010 г. Сходен е и проблемът с ежегодното отчитане на Прокуратурата и ДАНС. Моментът е подходящ новото ръководство на Министерство на правосъдието да направи предложение за изчистването на този казус. Решението на този проблем би било много по-важно като цяло за държавата, отколкото например да се дискутира необходимо ли е присъствието в тази институция на ‘народния’ избраник, на Президента, с цялата неяснота пред кого ще се отчита този представител. На практика в тази ситуация на неуточнени контролни функции между представените в този колективен орган институции ще се окаже, че няма кой да контролира не само него, но и останалите членове на Комисията.

Според нас парламентарният контрол е възможно най-отворената форма на институционален контрол в България. Затова евентуалното освобождаване на Комисията от зависимостта й от премиера и президента би позволило по-голяма автономност при вземане на решения, успоредно със запазването на задължението за отговорност и отчетност. Алинея 2 от чл. 11 на проектозакона гласи, че “Решенията на комисията се приемат с мнозинство повече от половината от всички членове и се мотивират”. С други думи и към момента квотата на парламента е достатъчна за прокарване на решения. Другият интересен момент е, че някъде из дискусиите е изпаднала възможността председателят й да упълномощава своите колеги да представляват Комисията. В работата на всеки колективен орган обаче често възниква нуждата от прилагане на тази практика.

От интервюто на Росен Плевнелиев  не прави впечатление самият Президент да има ясна представа защо е необходим негов представител в Комисията. Трябва да изчакаме да чуем официално неговите аргументи. Интересно е обаче, защо още преди да бъдат изложени те, от парламентарната група на ГЕРБ веднага реагираха и едва ли не обещаха да върнат квотата между двете четения на законопроекта. Дали реакцията на заместник-председателя на групата и един от вносителите на Законопроекта не трябва да се разглежда като послание от типа “Мир да има, само да мине законопроектът”?

РМ


Comments

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind