Oще Доклади

Национална стратегия срещу изпирането на пари

Настоящият сборник съдържа първата Стратегия за противодействие на ...

Сборник "Изпиране на пари от трафик на хора"

Сборникът "Изпиране на пари от трафик на хора" представя резултатите...

Основни схеми за пране на пари от трафик на хора с цел сексуална експлоатация

Настоящият доклад представя резултати от едногодишно изследване на и...

Противодействие на изпирането на пари в България: Състояние и перспективи

Докладът представя резултати от проведено през 2008 г. изследване на...

Основни схеми за пране на пари от трафик на хора с цел сексуална експлоатация

10.07.2009

Настоящият доклад представя резултати от едногодишно изследване на изпирането на пари от трафик на хора от България с цел сексуална експлоатация. Основен акцент е поставен върху организацията на тази престъпна дейност и управлението на генерираните от нея средства. Представят се мащаба и развитието на този криминален и социален феномен в нашата страна. Направен е опит за определяне на годишния размер на средствата, които се генерират от българските трафиканти на хора. Изведени са основните актьори в трафика на хора с цел сексуална е ксплоатация, като е отделено особено внимание на най-значимия от тях престъпните организации и разпределението на печалбите в тях. Представени са основните схеми, които българските трафиканти използват, за да изпират парите от престъпната дейност и някои ефекти от използваните схеми. В заключение се представят основни проблеми в противодействието на трафика на хора и изпирането на пари и се очертават възможности за тяхното преодоляване. Акцент е поставен на необходимостта от използване на разследванията на изпирането на пари, като ефективен инструмент за достигане до върха на престъпните организации.

Георги Петрунов

2008-2009

Пълния текст на доклада може да прочетете тук.