Други наши проекти

Към нов модел на МВР

МВР е свръхструктура с 55'000 служители, половината от които - администрация. МВР е неефективно и канал за корупционни практики. Целта на проекта е да предложи нов модел на МВР на бавата на институционален анализ....

CIVILISC - Противокорупционни инструменти за гражданското общество (2016-2019)

CIVILISC има за цел да предостави инструменти на граждански организации от Албания, с помощта на които те да могат да работят по професионален и устойчив начин в посока на добро управление и публичен интегритет. ...

Независим студентски мониторинг на държавни институции в секторите правосъдие и вътрешен ред

Целта на проекта е да подпомогне независимо студентско наблюдение, анализ и оценка (т. нар. мониторинг) на държавни институции в сферата вътрешен ред и сигурност....

“En-Capture”: Противодействие на процеси на пленяване на държавата в енергийния сектор

Проектът има за цел да изгради модел на политики и мерки за противодействие и превенция на процесите на прихващане на държавата чрез големите енергийни проекти....

Границите на секретността: регулация и контрол на сектора за сигурност - за проекта

Проектът се стреми към осигуряване на по-голяма прозрачност на реформата в сектора за сигурност и създаване на механизъм за независим граждански контрол върху промените, свързани със службите за сигурност чрез повишаване на приноса на неправителствените организации при формулирането на политики в този сектор.

Основните дейности на проекта са в няколко направления:

Дейности, свързани с гражданското наблюдение върху сектора за сигурност, което включва изработването на доклади, посветени на различни теми от реформата; провеждане на интервюта с експерти от националните институции и НПО със задълбочени знания и опит в тази сфера; изработване на препоръки за по-добро и ефективно управление на сектора за сигурност.

Дейности, свързани с мобилизиране на гражданска експертиза в подкрепа на реформата на службите за сигурност: експертни срещи и дискусии, посветени на преструктурирането на специалните служби. Изпълнението на дейностите ще съдейства при осъществяването на структурната реформа на сектора за сигурност, а тяхната успешна реализация ще допринесе за:

  • активизиране на комуникацията между властите и гражданското общество по тази особено чувствителна тема;
  • ясно дефиниране на конкретни проблеми по отношение на управлението на сектора за сигурност;
  • осигуряване на конструктивен форум за обмен на идеи между основните играчи в процеса на формулиране на политиките в този сектор.

Основните целеви групи на проекта за взимащите решения – представители на изпълнителната и законодателната власт – и неправителствените организации, независими експерти и представители на академичната общност. Насочването на проектните дейности към тях ще завиши знанието и експертизата им и ще поощри диалога между тях. Ще се положи основата на механизъм за упражняване на публичен контрол върху сектора за сигурност и съвместно формулиране на стратегически структурни политики в тази област.

Проектът „Границите на секретността: Регулация и контрол на сектора за сигурност“ се финансира в рамките на Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

www.ngogrants.bg