Други наши проекти

EnCapture: Противодействие на процеси за превземане на държавата в енергийния сектор

Проектът е изследователски с фокус върху проекта Южен поток, като инструмент за превземане на държавата в България...

Независим студентски мониторинг на държавни институции

Независим студентски мониторинг на държавни институции в секторите правосъдие и вътрешен ред...

NARCOMAP

NARCOMAP е проект, посветен на трафика на Нови психоактивни вещества и опиати в ЕС и отвъд....

BRING: Нов разказ за Европа: внасяне на повече единение в Европейския съюз

Проектът е насочен към младежи, студенти, активисти от Румъния, България, Германия и Гърция, които се интересуват от скорошните улични протести и демонстрации и са активни в обществения дебат. Снимка rawpixel от Unsplash...

Границите на секретността: регулация и контрол на сектора за сигурност - за проекта

Проектът се стреми към осигуряване на по-голяма прозрачност на реформата в сектора за сигурност и създаване на механизъм за независим граждански контрол върху промените, свързани със службите за сигурност чрез повишаване на приноса на неправителствените организации при формулирането на политики в този сектор.

Основните дейности на проекта са в няколко направления:

Дейности, свързани с гражданското наблюдение върху сектора за сигурност, което включва изработването на доклади, посветени на различни теми от реформата; провеждане на интервюта с експерти от националните институции и НПО със задълбочени знания и опит в тази сфера; изработване на препоръки за по-добро и ефективно управление на сектора за сигурност.

Дейности, свързани с мобилизиране на гражданска експертиза в подкрепа на реформата на службите за сигурност: експертни срещи и дискусии, посветени на преструктурирането на специалните служби. Изпълнението на дейностите ще съдейства при осъществяването на структурната реформа на сектора за сигурност, а тяхната успешна реализация ще допринесе за:

  • активизиране на комуникацията между властите и гражданското общество по тази особено чувствителна тема;
  • ясно дефиниране на конкретни проблеми по отношение на управлението на сектора за сигурност;
  • осигуряване на конструктивен форум за обмен на идеи между основните играчи в процеса на формулиране на политиките в този сектор.

Основните целеви групи на проекта за взимащите решения – представители на изпълнителната и законодателната власт – и неправителствените организации, независими експерти и представители на академичната общност. Насочването на проектните дейности към тях ще завиши знанието и експертизата им и ще поощри диалога между тях. Ще се положи основата на механизъм за упражняване на публичен контрол върху сектора за сигурност и съвместно формулиране на стратегически структурни политики в тази област.

Проектът „Границите на секретността: Регулация и контрол на сектора за сигурност“ се финансира в рамките на Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

www.ngogrants.bg